SOSIALE ENTREPRENØRER

VINTAGE BABY

Kvinner med minoritetsbakgrunn utsettes for sosial eksklusjon
Kvinner er jevnt over mer utsatt for marginalisering enn menn, og de har oftere en løs og mer flyktig tilknytning til arbeidsmarkedet. Tall fra statistisk sentralbyrå viser i tillegg at kjønnsforskjellene i andelen aktive i arbeidsmarkedet er små blant norskfødte med innvandrerforeldre og i majoriteten når vi betrakter gruppene under ett. Mens blant innvandrere har menn et betraktelig høyere aktivitetsnivå enn kvinnene i aldersgruppene over 19 år. Disse kvinnene har størst avstand til majoriteten, og den laveste andelen sysselsatte på arbeidsmarkedet . Ledigheten blant innvandrere er tre ganger høyere enn for befolkningen ellers, arbeidstakerandelen og yrkesdeltakelsen er lavere og ledigheten varer gjennomgående lengre. Årsakene til dette bildet er flere; deriblant diskriminering og negative holdninger blant arbeidsgivere, mangelfulle språkkunnskaper, lav eller lite relevant utdanning og svake sosiale nettverk i tilknytning arbeidslivet.

Sosiale entreprenører er virksomheter som tar i bruk elementer fra forretningsverden, altså kjøp og salg av varer og tjenester, for å finne ny løsninger på sosiale problemer. Vi jobber for at innvandrerkvinner skal få bedre muligheter til å komme i jobb å kunne forsørge seg selv og familiene sine.

Hvorfor trenger vi økt deltakelse i arbeidslivet?
For det første er integrering i arbeidslivet er en forutsetning for en vellykket integrering i samfunnet som helhet. Analysen er klar: Arbeid leder til raskere integrering. Nettobidrag til velferdsstaten er avhengig av integrering på arbeidsmarkedet, aktiv arbeidsmarkedspolitikk, utdannelse og kvalifisering er nøkkelord i integrasjonspolitikken.

Å mobilisere arbeidskraft
Norge har også et stramt arbeidsmarked med stor etterspørsel etter arbeidskraft. Man antok allerede for ti år siden at arbeidsstyrken bare ville øke med om lag halvparten av veksten i befolkningsmengden fram til år 2005. Dette er et utviklingstrekk som stadig forsterkes. En av våre viktigste utfordringer er derfor å mobilisere arbeidskraft. Innvandrere er en av gruppene det er viktig å mobilisere; både de innenfor og de utenfor arbeidsstyrken.

Vei til økonomisk uavhengighet og personlig velferd
Det er også viktig å huske på at arbeid er den viktigste veien til økonomisk uavhengighet og personlig velferd for den enkelte. Det er et kollektivt gode, som finansierer fellesgoder gjennom skatter og ved å minske press på offentlige velferdsordninger, som kompenserer for fravær av inntekt. Gjennom arbeid bidrar vi altså til å løse mange utfordringer knyttet til god integrering i samfunnet og stimulere til en bærekraftig utvikling av velferdsstaten. Arbeid er også et verktøy for å få bukt med marginalisering, gi grobunn for holdningsendringer og bedrive fattigdomsbekjempelse.

Høgskolen i Vestfold utarbeidet høsten 2013 rapporten Unge utenfor arbeidsmarkedet i Sandefjord på oppdrag fra Sandefjord kommune. Her konkluderes det med at Sandefjord preges av både en relativt høy andel innvandrere og en relativt høy arbeidsledighet blant disse. Rapporten argumenterer blant annet for at høy arbeidsledighet blant innvandrere fra land utenfor OECD er en av årsakene til høy arbeidsledighet i kommunen. 

Kontakt oss

Kongens gate 1
3210 Sandefjord, Norge

%d bloggers like this: