40-2015_medium

Vi skal være en arbeidstreningsarena og bidra til at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kommer inn i arbeidsmarkedet.

Hvem er VB i denne konteksten?

Med dette som bakteppe vil vi i VB ta sosialt ansvar gjennom å fungere som en døråpner for kvinner med innvandrerbakgrunn til arbeidsmarkedet i byen. Vi vil gi våre deltakere tett oppfølging gjennom et tilpasset arbeidstreningsprogram. Utviklet spesielt for å heve kompetansen til personer som ønsker innpass i arbeidsmarkedet.

Vi vet at førstegenerasjons innvandrerkvinner har lavere deltakelse på arbeidsmarkedet enn menn i denne gruppen. Vi vet altså at kjønn er avgjørende for arbeidsdeltakelse. Vi vet også at utdanningsnivå påvirker arbeidsdeltakelse. Kvinner som innvandrer til Norge i voksen alder har lavere yrkesdeltakelse enn kvinner som kommer til Norge på et tidligere tidspunkt i livet. Organisasjonen arbeidsliv i Norden stadfester i tillegg at personer med innvandrerbakgrunn diskrimineres i arbeidslivet på bakgrunn av:

 • Negative holdninger blant arbeidsgivere,
 • Mangelfulle språkkunnskaper
 • Lav eller lite relevant utdanning
 • Svake sosiale nettverk i tilknytning arbeidslivet

Vi vil gjennom vårt program for empowerment og mestring forsøke å motvirke denne utviklingen.  Vi vil jobbe aktivt ut mot næringslivet for at deltakerne skal gå ut i lønnet arbeid etter endt arbeidspraksis.

 

Miljø: Et grønt alternativ

l tillegg til at vi i VB iverksetter en rekke tiltak stimulere gjenbruk, og reduksjon av matsvinn mot eksterne aktører og kunder, vil vi også arbeide kontinuerlig internt i virksomheten. Vi vil kartlegge og identifisere de mest kritiske miljøpåvirkningene av egen drift, og jobbe systematisk for å redusere belastningen på det ytre miljøet. VB vil utgi et årlig miljøregnskap. Vi etterstreber gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i vår virksomhet. Miljøregnskapet vil derfor være en del av vår årsmelding og tilgjengelig på våre nettsider og for alle våre samarbeidspartnere

Vi vil legge fra vugge til grav prinsippet til grunn for vår virksomhet. Det betyr at vi vil følge og vurdere miljøkostnadene våre fra varene leveres til oss, produksjon og innsatsfaktorer, produkter og avfall, samt miljøkostnadene ved bruk og avhenting. Vi vil prioritere å velge de mest miljøvennlige løsningene tilgjengelig. Dette vil være viktigere en økonomisk gevinst. En virksomhet er alltid avhengig av legitimitet fra sine omgivelser. Vi er avhengige av at våre kunder og samarbeidspartnere ser verdi i det vi gjør, og anser vår virksomhet som forsvarlig og verdifull. Det koker altså ned til: hvorfor skal de velge oss?

Forbrukerne vektlegger i langt større grad totalverdi og verdi for pengene enn tidligere.  Økologi og miljø som konkurranseparameter eksploderte i 2007, ikke minst etter at FNs klimarapport ble utgitt og Al Gores verdensturne i 2006. Miljøet kom for alvor på dagsordenen internasjonalt, og millioner av forbrukere forsøkte aktivt å gjøre sitt liv litt grønnere.  Det ble status med grønn livsstil. Oppgaven for virksomhetene var å gjøre det grønt, å gjøre det smart grønt, samt å gjøre det synlig at virksomheten tenker ansvarlighet og bærekraft.  Denne trenden synes ikke å avta og fortsatt er det et sterkt fokus på miljø i alle medier. Dette gjør miljøvennlig bærekraft til en sentral verdi i markedsføring i Norge. Vi mener derfor at vår miljøprofil er et konkurransefortrinn.  Vår forretningsmodell er også mer klima-  og miljøvennlige enn våre konkurrenter i Sandefjord by. Våre kunder og våre samarbeidspartnere skal oppleve at vi i vår forretningsmodell tar vare på vårt nærmiljø.  Vi er eneste bedrift i vårt marked med en slik profil. Vi vil at det skal være trendy å være miljøvennlig også i Sandefjord. Vår strategi for å en bærekraftig miljø-bunnlinje i vår virksomhet innebærer for eksempel:

 • Fokus på reduksjon av matsvinn
  Matkurs i samarbeid med Fremtiden i våre hender
 • Take Away middager med vegetarisk alternativ, vegetarisk alternativ i vår lunsjmeny og grønn tirsdag på vår take-away meny
 • Fokus på avfallsreduksjon og opplæring i kildesortering hos de ansatte
 • Resirkulering av glass og metall.
 • Salg av gårsdagens varer for ½ pris, fremfor at varene kastes
 • Green Friday som alternativ til Black Friday

Økonomisk bunnlinje

Sosialt entreprenørskap bygger på tanken om å ta I bruk prinsipper fra forretningsverden I arbeidet med å løse sosiale problemer. Det representerer noe annet en generell profittmaksimerende virksomhet eller den tradisjonelle frivillige sektoren, som i stor grad bygger på veldedighet og tilskudd. Vintage Baby handler om å redusere marginalisering og sosial eksklusjon gjennom arbeid. Arbeid forutsetter sysselsetting og verdiskaping.   Derfor er det en sentral målsetning å bygge en økonomisk bærekraftig bunnlinje.

Viktig i denne sammenheng er det også at VB er organisert som en forening, der det er vedtektsfestet at man ikke skal ta ut utbytte. Det gjør at man har et formålsrettet arbeid i tilknytning til overskudd og verdiskaping. Fordi den verdien som skapes er bundet til virksomhetens formål; å redusere arbeidsledigheten i en utsatt gruppe.